تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون


۱ـدیدن تخم مرغ در لانه مرغها در خواب ، نشانه آن است که ثروتی قابل ملاحظه به دست می آورید . تعبیر این خواب برای افراد متأهل وجود شادمانی میان افراد خانواده است .

۲ـ خوردن تخم مرغ در خواب ، علامت آن است که آشفتگی های غیر عادی در خانه شما را تهدید می کند .

۳ـ دیدن تخم مرغ هایی که تازه شکسته اند در خواب ، نشانه آن است که بخت و اقبال مساعد آرزوهای شما را برآورده می سازد و همت عالی و انصاف شما را نزد دیگران محبوب می کند .

۴ـ دیدن تخم مرغ گندیده در خواب ، علامت از دست دادن ثروت و منزلت است
۵ـ دیدن یک جعبه تخم مرغ در خواب ، علامت انجام معاملات سودمند است
۶ـ اگرخواب ببینید تخم مرغ به سر و روی شما پاشیده می شود ، نشانه آن است که جواهراتی به خود می آویزید تا به دیگران فخر بفروشد .

۷ـ دیدن تخم دیگر پرندگان در خواب ، نشانه آن است که از خوشاوند دوری به شما ارث خواهد رسید و شما در کار خود پیشرفتی چشم گیر خواهید داشت.

تعبیر خواب به روایت لیلا برایت

خریدن تخم مرغ در خواب، نشانه‏ى سود مالى است. اگر در خواب ببینید که مرغى بر روى تخم‏هاى خود خوابیده، بیانگر شنیدن اخبار خوب است. دیدن تخم مرغ پخته در خواب، نشانه‏ى آن است که روزهاى خوبى پیش رو دارید.

دیدن تخم مرغ رنگ شده در خواب، بیانگر بروز سختى‏ها و مشکلات است. اگر در خواب کسى به شما تخم مرغ رنگ شده داد، یعنى به کسى علاقه‏مند می شوید.

تعبیر خواب به روایت کتاب سر زمین رویاها
تخم مرغ تازه : خبرهای خوش

تخم شکسته : یک مشاجره که در ادامه اش یک محکمه خواهد بود .

تخم مرغ می خورید : یک ازدواج پیش بینی میشود

شما تخم مرغهای خیلی تازه دارید : پول به دستتان می آید .

تخم مرغهای کهنه : خبرهای ناراحت کننده

پوست شکسته تخم : ضرر مالی

تخم های سفید : خبرهای خوش و جالب

تخمهای قهوه ای : خبرهای ناراحت کننده

تخمهای حنائی رنگ : یکنفر شما را تهدید می کند و می ترساند .

تخمهای رنگی : ناکامی بزرگ

تخم مرغ می خرید : شخصی که دوستش دارید به شما وفادار نیست .

مرغها تخم می کنند : درآمد مالی شما فراوان خواهد بود .

تخم ماهی : اوقات سختی در پیش دارید .

تخمها می شکند : مورد آزار قرار می گیرید .

تخم مرغها را هم می زنید : مرگ یکی از نزدیکان

تخمهای پرندگان درون لانه : پول دریافت خواهید کرد.

جوجه ها از تخم بیرون می آیند : خبرهای بسیار خوشایند

اشخاص دیگر تخمهای پرندگان را خرد می کنند : یک شکست در کار

حیوانات دیگر تخم پرندگان را می خورند : یک تغییر در اطراف شما رخ خواهد داد.

تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال

تخم مرغ در خواب کنیزک است.

تعبیر خواب به روایت لوک اویتنهاو
تخم مرغ

گرفتن آن : سود

پختن آن : بدگویی

خریدن آن : ضرری به شما خواهد رسید

تخم پرندگان دیگر : آمرزش

خوردن تخم پرندگان دیگر: ناراحتی

دیدن آن : دعوا

تخم را از آشیانه برداشتن : شما با یک بیوه ازدواج خواهید کرد

تخم مرغ گندیده : موانع

شکستن یا له کردن آن : ناراحتی ، نارضایتی

1ـ دیدن تخم مرغ در لانة مرغها در خواب ، نشانة آن است که ثروتی قابل ملاحظه به دست می آورید . تعبیر این خواب برای افراد متأهل وجود شادمانی میان افراد خانواده است .

2ـ خوردن تخم مرغ در خواب ، علامت آن است که آشفتگی های غیر عادی در خانه شما را تهدید می کند .

3ـ دیدن تخم مرغ هایی که تازه شکسته اند در خواب ، نشانة آن است که بخت و اقبال مساعد آرزوهای شما را برآورده می سازد و همت عالی و انصاف شما را نزد دیگران محبوب می کند .

4ـ دیدن تخم مرغ گندیده در خواب ، علامت از دست دادن ثروت و منزلت است .

5ـ دیدن یک جعبه تخم مرغ در خواب ، علامت انجام معاملات سودمند است .

6ـ اگر خواب ببینید تخم مرغ به سر و روی شما پاشیده می شود ، نشانة آن است که جواهراتی به خود می آویزید تا به دیگران فخر بفروشد .

7ـ دیدن تخم دیگر پرندگان در خواب ، نشانة آن است که از خوشاوند دوری به شما ارث خواهد رسید و شما در کار خود پیشرفتی چشم گیر خواهید داشت .


 

<

امتیاز بدهید :

| امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 292
برچسب ها :

تاريخ : دوشنبه 7 بهمن 1398 | 1:49 | نویسنده : موسی عبدالهی |

حضرت امام جعفر صادق می فرماید:
دیدن فال گرفتن به خواب بر سه وجه است.

    ظفر یافتن وپیروزی بر دشمن.
    به مراد رسیدن.
    روایی وبرآورده شدن حاجت.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید که کسی دارد برای شما فال می‌گیرد به دوستی اعتماد می‌کنید که دروغ می‌گوید. فال گرفتن بیشتر بستگی می‌یابد به مطالبی که می‌شنوید. اگر کسی که فال می‌گیرد مطالب خوب بگوید خوب است و اگر بد بگوید بد است.
 تعبیر خواب فال قهوه:
 اگر در خواب دیدید که قهوه خوردید و بعد با فنجان فال شما را گرفتند دروغی که از طرف دوست قابل اعتماد می‌شنوید تشدید می‌گردد، زیرا قهوه خودش تلخ کامی است. به زبان دیگر دروغی که از آن دوست می‌شنوید غم و اندوه برای شما می‌آورد.

آنلی بیتون می‌گوید:

    اگر خواب ببینید کسی فال شما را می‌گیرد، علامت آن است که برای انجام کاری دشوار تأمل می‌کنید، باید با احتیاط دست به این کار بزنید.
    اگر دختری خواب ببیند برایش فال می‌گیرند، نشانه آن است که نمی‌تواند به موقعیت شغلی و اجتماعی یکی از خواستگاران خود پی ببرد.
    اگر خواب ببینید با فالگیری نامزد شده‌اید، علامت آن است که اگر به خود متکی نباشید، فقر شریک زندگی زناشویی شما می‌شود.

 

<

امتیاز بدهید :

| امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 204
برچسب ها :

تاريخ : شنبه 4 آبان 1398 | 5:01 | نویسنده : موسی عبدالهی |
رسم های مذهبی مردمان قدیم
 
<

ادامه مطلب

امتیاز بدهید :

| امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 127
برچسب ها : مذهبی,مردمان قدیم ,آریانا ,

تاريخ : يکشنبه 24 شهريور 1398 | 4:02 | نویسنده : موسی عبدالهی |
فرهنگ معین چگونه فرهنگی است در تاریخ؟
 
<

ادامه مطلب

امتیاز بدهید :

| امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 128
برچسب ها : فرهنگ معین,دهخدا,لغتنامه ,

تاريخ : يکشنبه 24 شهريور 1398 | 4:00 | نویسنده : موسی عبدالهی |
فرهنگ شهری چیست و در تاریخ چگونه آمده؟
 
<

ادامه مطلب

امتیاز بدهید :

| امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 117
برچسب ها : فرهنگ شهری ,

تاريخ : يکشنبه 24 شهريور 1398 | 3:59 | نویسنده : موسی عبدالهی |
تصاویر تاج گذاری محمدرضا شاه توسط عکاس آمریکایی

 

<

ادامه مطلب

امتیاز بدهید :

| امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 137
برچسب ها : تاج گذاری,محمدرضا شاه,

تاريخ : يکشنبه 24 شهريور 1398 | 3:58 | نویسنده : موسی عبدالهی |
تاریخچه اختراع شدن و قدمت قلیان

 

<

ادامه مطلب

امتیاز بدهید :

| امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 156
برچسب ها : قلیان ,تاریخچه ,اختراع ,

تاريخ : يکشنبه 24 شهريور 1398 | 3:57 | نویسنده : موسی عبدالهی |
قدیمی ترین کتابخانه های تاریخی فراموش شده (عکس)

 

 

<

ادامه مطلب

امتیاز بدهید :

| امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 150
برچسب ها : کتابخانه ,تاریخی,

تاريخ : يکشنبه 24 شهريور 1398 | 3:56 | نویسنده : موسی عبدالهی |
تاریخچه بوجود آمدن جشن نوروز

 

<

ادامه مطلب

امتیاز بدهید :

| امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 126
برچسب ها : نوروز,تاریخچه ,

تاريخ : يکشنبه 24 شهريور 1398 | 3:55 | نویسنده : موسی عبدالهی |
کاروانسرای میان دشت یکی از آثار باستانی های دیدنی (+تصاویر)

 

 

<

ادامه مطلب

امتیاز بدهید :

| امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 147
برچسب ها : کاروانسرا,میان دشت,باستانی های دیدنی,

تاريخ : يکشنبه 24 شهريور 1398 | 3:54 | نویسنده : موسی عبدالهی |
<< مطالب جدیدتر مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.